Regelmessig injeksjoner, fortsatt klager! / Regular injections, still complaints! / Regelmatig injecties, toch klachten!

(English and Dutch under the Norwegian text. – Nederlands onderaan.)

Vær oppmerksom! Denne teksten er egen opplevelse! Klagerne jeg nevner var ikke der en dag etter den andre. Men ble verre over tid. Og det var flere og flere klager. Vær oppmerksom på at hvis dette, til tross for b12 injeksjoner, er klager på B12-mangel, kan disse klagerne være forskjellige for alle!

Da jeg brukte Takeda, følte jeg at kroppen min ikke tok det ordentlig. Jeg følte meg bedre i begynnelsen. Men jeg hadde også mange klager.

Hodet mitt fortsatte å fungere dårlig.
– Øyeproblemer
– Hodet og øre smerte (Øresmerten var forårsaket av for mye spenning / trykk i hodet, kanskje! ved hevelse?)
– Dårlig konsentrasjon
– Min verden var liten, jeg så ting og signaler ikke lenger.
– Hjernen min kom ikke opp med noe lenger. Folk måtte si hva jeg skal gjøre eller hvordan jeg skal gjøre det.
– Jeg var også engstelig. Veldig spent. Jeg ble sjokkert raskt av for eksempel lyder.
– Deprimert. Følelsesmessig . Weepy.
– Jeg fikk hjertebank, verre og verre. (Oksygenmangel Redusere røde blodceller er B12-mangel!)
– Smerte i min side. Muligens forstørret leveren?
– Jeg har problemer med å puste. (Oksygenmangel Redusere røde blodceller er B12-mangel!)
– Men også om natten. Hyperventilasjon-lignende klager.
– Smerter i armene mine. Mine øvre armer og lår var hovne fra innsiden. Som forårsaket huden å komme under stort press. Det vondt. Spesielt om natten.
– Det er derfor også vondt å sette B12-injeksjonen. (Merk: Smerte ved injeksjon er ikke alltid forårsaket av fortykket vev ved hyppig prikking!) Men på grunn av overdreven spenning i huden på grunn av mulig hevelse fra innsiden.
– Jeg hadde også mye smerte i ryggen min. Nedre rygg, under skulderbladene og i nakken. Det var mye spenning. Muligens ble den skjøvet av hevelse? Jeg måtte vri ryggen og nakken sammen, så det føltes bedre.
– Styrketap i armene og bena. Redd for å falle. Smerte i knærne. Kan ikke gå lenger. Ingen makt i armer for å åpne glass, lukke vinduer etc.
– Min diett endret seg enormt. Jeg spiste hele dagen. For å få energi. Men det hjalp ikke. Jeg spiste også mange jernholdige produkter. Brokkoli, nesten hele uken. Boks av tørkede aprikoser var tomme på en dag. Havrekrekker jeg spiste mye. Svart og blå bær. Jeg spiste selv kjøtt som en matbit.
– Jeg hadde en tørr munn. Munnen min trakk vakuum om natten. Jeg har til og med krøllete tenner.
– Jeg har alltid vært en dårlig drinker, drikk alltid for lite. Jeg tørst sjelden. Selv om jeg har mottatt salt, drikker jeg ikke mye.
– Noen ganger vann smaker skitne, metalliske.
– Jeg hadde også mye nattesvette. Mine pyjamas var ofte soaking våt om morgenen.
– Jeg hadde mye spenning i kroppen min om natten. Jeg kunne ikke sove godt og avslappet.
Jeg sov ofte bare 3-6 timer i natt. Noen netter sov jeg ikke engang i det hele tatt. Jeg sov spent, helt krympet. Da jeg våknet opp, følte jeg vondt i hele kroppen min og følte meg veldig sliten. Veldig dyp søvn, mareritt og drømmer veldig ofte om å måtte tisse.
– Jeg måtte gå på toalettet veldig ofte (30 ganger per 24 timer!) For små mengder. Men jeg hadde ingen blæreinfeksjon. Ingen brennende smerte.

Jeg vet at kroppen min reagerer mye bedre på Lophakomp / Rotexmedica-(depot) fra Tyskland. Og ja. Nesten alle disse klager er borte innen 48 timer! Det føles som om du injiserer oksygen, energi i deg med denne tyske B12. Ikke mer nattesvette. Ingen flere hjertebanker. Jeg er normalt tørst igjen, og jeg drikker mer i løpet av dagen. Mine armer og ben er avslappet igjen. Jeg sover avslappet og normalt igjen. Jeg har energi igjen. Hodet mitt fungerer mye bedre igjen. Jeg kan konsentrere meg igjen. Verden blir større igjen. Mine øyne fungerer bedre. Jeg er mer våken. Og jernholdige produkter? Det blir gammelt i skapet. Ingen interesse lenger. Jeg spiser “normal” igjen. Jeg har ikke kjøpt havre knekkebrød eller tørkede aprikoser siden jeg brukte den tyske b12. Ikke mer kjøtt som en matbit. Jeg spiser fortsatt brokkoli, men normalt. En gang hver 1-2 uker.

Jeg vet ikke hva årsaken er.  Kanskje:
– Kanskje tar kroppen min ikke Takeda riktig? Som gjør B12-mangelen verre.
– Kanskje er syre i Takeda ikke sur nok, eller hydroksokobalamin er ikke sterk nok, eller kanskje er det en annen svak lenke i medisinen, og antistoffer mot b12 får overhånden?
– Kanskje er det en annen årsak?
Du kan ikke overdose B12. Så det kan ikke være problemet. Men hvis kroppen din ikke behandler den (og du vil ikke kunne få det ut!), Kan du få problemer? Jeg vet ikke! Jeg tar bare magnesium hver dag og noen ganger vitamin D3. Ingenting annet! Ingen jern, ingen folsyre, etc. Hvis jeg tar jern eller folsyre, får jeg veldig hodepine!

Jeg får alvorlige problemer med Takeda. Alle disse klager er borte med Lophakomp / Rotexmedica-depot. Jeg er ikke den eneste. Jeg leser denne typen historier på Facebook oftere. Disse klager hører jeg spesielt når du bruker Takeda 2 ganger i uken. De fleste rundt et år. Og jeg leser også oftere at folk reagerer bedre på Lophakomp / Rotexmedica-depot. Leger, pasienter, vær oppmerksom på dette!

Får du lignende klager med Takeda? Vær oppmerksom på dette! Du kan bestille Lophakomp / Rotexmedica-(depot) i Tyskland. Prøv det b12 noen ganger. For første gang, sørg for at noen er med deg. For sikkerheten.

Forskjellen mellom Takeda og Lophakomp / Rotexmedica depot er ingrediensene. Magen din trenger et surt miljø for å absorbere B12 og jern. En av forskjellene mellom Takeda og Lophakomp er hjelpestoffet! Eddiksyre i stedet for saltsyre. Det er ukjent om forskjellen i syre gjør forskjellen på om B12 fungerer eller ikke.

Gi meg beskjed hvis du har lignende symptomer. Og vær så snill å gi meg beskjed hvis du prøvde den tyske b12 og hva din erfaring er!

Pay attention! This text is own experience! The complaints I mention were not there one day after another. But got worse over time. And there were more and more complaints. Be alert that if this, despite b12 injections, are complaints of B12 deficiency, these complaints can be different for everyone!

When I used Takeda, I felt that my body did not take it properly. I felt better in the beginning. But I also had a lot of complaints.

My head continued to function poorly.
– Eye problems
– head and ear pain (The ear pain was caused by too much tension / pressure in the head, maybe !!! by swelling?)
– Poor concentration
– My world was small, I did not pick up signals, I did not see things anymore.
– My brain did not come up with anything anymore. People had to say what to do or how to do it.
– I was also anxious. Very tense. I was shocked quickly by, for example, sounds.
– Depressed. Emotional. Weepy.
– I got palpitations, worse and worse. (Oxygen deficiency Reducing red blood cells is B12 deficiency!!)
– Pain in my side. Possibly enlarged liver?
– I got breathing problems. (Oxygen deficiency, Reducing red blood cells is B12-deficiency!!)
– But also at night. Hyperventilation-like complaints.
– Pain in my arms. My upper arms and thighs were swollen from the inside. Which caused the skin to come under great pressure. It hurt. Especially at night.
– It is therefore also painful to put the B12 injection. (Note: Pain on injection is not always caused by thickened tissue by frequent pricking!) But due to excessive tension of the skin due to possible swelling from the inside.
– I also had a lot of pain in my back. Lower back, under my shoulder blades and in my neck. There was a lot of tension. Possibly it was pushed apart by swelling? I had to twist my back and neck together, then it felt better.
– Strength loss in the arms and legs. Afraid to fall. Pain in knees. Can not walk anymore. No power in arms to open glass jars, close windows, etc.
– My diet changed enormously. I ate all day. To get energy. But it did not help. I also ate a lot of iron-containing products. Broccoli, almost all week. Box of dried apricots were empty in one day. Oat crackers I ate a lot. Black and blue berries. I even ate meat as a snack.
– I had a dry mouth. My mouth drew a vacuum at night. I even have crooked teeth.
– I’ve always been a bad drinker, always drink too little. I rarely thirst. Even if I have received salt, I do not drink much.
– Sometimes water tastes dirty, metallic.
– I also had a lot of night sweats. My pajamas were often soaking wet in the morning.
– I had a lot of tension in my body at night. I could not sleep well and relaxed.
I often slept only 3-6 hours a night. Some nights I did not even sleep at all. I slept tense, completely shrunken. When I woke up, I felt pain in my whole body and felt very tired. Very deep sleep, nightmares and very often dreaming about having to pee.
– I had to go to the toilet very often (30 times per 24 hours!) For small amounts. But I had no bladder infection. No burning pain.

I know that my body responds much better to Lophakomp / Rotexmedica-depot from Germany. And yes. Almost all these complaints are gone within 48 hours! It feels like you’re injecting oxygen, energy in you with this German B12. No more night sweats. No more palpitations. I am normally thirsty again and I drink more during the day. My arms and legs are relaxed again. I sleep relaxed and normal again. I have energy again. My head is functioning much better again. I can concentrate again. The world is getting bigger again. My eyes work better. I am more alert. And the iron-containing products? They are getting old in the closet. No interest anymore. I eat ‘normal’ again. I have not bought any oat crackers or dried apricots since I used the German b12. No more meat as a snack. I still eat broccoli, but normally. Once every 1-2 weeks.

I do not know what the cause is. Perhaps:
– Maybe my body does not take Takeda properly? Which makes the B12 shortage worse.
– Maybe the acid in Takeda is not acidic enough or the hydroxocobalamin is not strong enough or maybe there is another weak link in the medicine and antibodies against b12 get the upper hand?
– Maybe there is another cause?
You can not overdose B12. So that can not be the problem. But if your body does not process it (and you will not be able to get it out!) Are you perhaps having problems? I do not know! I only take magnesium every day and sometimes vitamin D3. Nothing else! No iron, no folic acid, etc. If I take iron or folic acid, I get very headache!

I get serious problems with Takeda. All these complaints are gone with Lophakomp / Rotexmedica-depot. I’m not the only one. I read this kind of stories on Facebook more often.  I hear these complaints especially when using Takeda 2 times a week. Most around a year. And I also read more often that people react better to Lophakomp / Rotexmedica-depot. Doctors, patients, be alert to this!

The difference between Takeda and Lophakomp / Rotexmedica depot are the ingredients. Your stomach needs an acidic environment to absorb B12 and iron. One of the differences between Takeda and Lophakomp is the excipient! Acetic acid instead of hydrochloric acid. It is unknown whether the difference in acid makes the difference in whether the B12 works or not.

Do you get similar complaints with Takeda? Be alert to this! You can order Lophakomp / Rotexmedica-(depot) in Germany. Try that b12 a few times. At the first time, make sure someone is with you. To be sure.

Please let me know if you have similar symptoms. And please let me know if you tried the German b12 and what your experience is!

Let op! Deze tekst is eigen ervaring! De klachten die ik noem waren er niet van de een op de andere dag. Maar werden in de loop van de tijd erger. En er kwamen steeds meer klachten bij. Wees er alert op dat als dit, ondanks b12 injecties, klachten zijn van B12 tekort, deze klachten bij iedereen anders kunnen zijn!

Toen ik Takeda gebruikte, had ik het gevoel dat mijn lijf het niet goed opnam. Ik voelde mij in het begin wel iets beter. Maar ik had ook veel klachten.

Mijn hoofd bleef slecht functioneren.
– Oogproblemen
– hoofd- en oorpijn (De oorpijn werd veroorzaakt door teveel spanning/druk in het hoofd. misschien!!! door zwelling?)
– Slechte concentratie
– Mijn wereld was klein, ik pikte signalen niet op, ik zag dingen niet meer.
– Mijn hersenen bedachten niets meer zelf. Mensen moesten zeggen wat ik moest doen of hoe ik het moest doen.
– Ik was ook angstig. Heel gespannen. Ik schrok snel van bijvoorbeeld geluiden.
– Depressief. Emotioneel. Huilerig.
– Ik kreeg hartkloppingen, erger en erger. (Zuurstof tekort? Vermindering rode bloedcellen? Is B12 tekort!!)
– Pijn in mijn zij. Mogelijk vergrootte lever?
– Ik kreeg ademhalingsproblemen. (Zuurstof tekort? Vermindering rode bloedcellen? Is B12 tekort!!)
– Maar ook ’s nachts. Hyperventilatie achtige klachten.
– Pijn in mijn armen. Mijn bovenarmen en bovenbenen waren van binnenuit gezwollen. Waardoor de huid erg onder druk kwam te staan. Het deed pijn. Vooral ’s nachts.
– Het is hierdoor ook pijnlijk om de B12 injectie te zetten. (let op! Pijn bij injectie is dus niet altijd door verdikt weefsel door vaak prikken!) Maar door teveel spanning van de huid door mogelijk zwelling van binnenuit.
– Ik had ook veel pijn in mijn rug. Onderrug, onder mijn schouderbladen en in mijn nek. Er stond veel spanning op. Mogelijk dat het door zwelling uit elkaar werd gedrukt? Ik moest mijn rug en nek krachtig in elkaar draaien, dan voelde het even iets beter.
– Krachtverlies in armen en benen. Bang om te vallen. Pijn in knieën. Tot niet meer kunnen lopen. Geen kracht in armen om glazen potten open te maken, ramen te sluiten, enz.

– Mijn eetpatroon veranderde enorm. Ik at de hele dag. Om energie te krijgen. Maar het hielp niets. Ik at ook veel ijzerhoudende producten. Broccoli, bijna de hele week. Doosje gedroogde abrikozen waren in een dag leeg. Havercrackers at ik veel. Zwarte en blauwe bessen. Vlees at ik zelfs als tussendoortje.
– Ik had een droge mond. Mijn mond trok ’s nachts vacuum. Ik heb er zelfs scheve tanden van.
– Ik ben altijd een slechte drinker geweest, drink altijd véél te weinig. Ik heb zelden dorst. Zelfs als ik zout heb binnengekregen, drink ik nog weinig.
– Soms smaakt water vies, metaal achtig.
– Ik had ook erg last van nachtzweten. Mijn pyjama was vaak drijfnat ’s morgens.
– Ik had veel spanning in mijn lijf ’s nachts. Ik kon niet languit en ontspannen slapen.
Ik sliep vaak maar 3-6 uur per nacht. Sommige nachten sliep ik zelfs helemaal niet. Ik sliep gespannen, helemaal ineengekrompen. Als ik wakker werd had ik pijn in mijn hele lijf en voelde ik me erg moe. Hele diepe slaap, nachtmerries en heel vaak dromen over dat ik moet plassen.
– Ik moest héél vaak (30 keer per 24u!) voor kleine beetjes naar de wc. Maar ik had geen blaasontsteking. Geen branderige pijn.

Ik weet dat mijn lijf véél beter reageert op Lophakomp/Rotexmedica-depot uit Duitsland. En jawel. Binnen 48 uur zijn vrijwel al deze klachten weg! Het voelt alsof je zuurstof, energie in je injecteert met deze Duitse B12. Geen nachtzweten meer. Geen hartkloppingen meer. Ik heb weer normaal dorst en drink overdag meer. Mijn armen en benen zijn weer ontspannen. Ik slaap weer ontspannen en normaal. Ik heb weer energie. Mijn hoofd functioneert weer veel beter. Ik kan mij weer concentreren. De wereld wordt weer groter. Mijn ogen werken beter. Ik ben meer alert. En de ijzerhoudende producten? Die staan oud te worden in de kast. Geen interesse meer. Ik eet weer ‘normaal’. Ik heb geen haver crackers of gedroogde abrikozen meer gekocht sinds ik de Duitse B12 gebruik. Geen vlees meer als tussendoortje. Broccoli eet ik nog wel, maar normaal. Eens in de 1-2 weken.

Ik weet niet wat de oorzaak is. Misschien:
– Misschien neemt mijn lijf Takeda niet goed op? Waardoor de B12 tekort erger wordt.
– Misschien is het zuur in Takeda niet zuur genoeg of de hydroxocobalamin niet sterk genoeg of misschien is er een andere zwakke schakel in het medicijn en krijgen antistoffen tegen b12 de overhand? 

– Misschien is er een andere oorzaak?
Je kunt B12 niet overdoseren. Dus dat kan niet het probleem zijn. Maar als je lijf het niet verwerkt (problemen met ontgiften? Leverproblemen?) (en je het dus ook niet uitplast!) krijg je misschien wel problemen? Ik weet het niet!  Ik neem alleen elke dag magnesium en soms vitamine D3. Verder niets! Geen ijzer, geen foliumzuur enz. Als ik wel ijzer of foliumzuur neem krijg ik erg hoofdpijn!

Ik krijg ernstige problemen met Takeda. Met Lophakomp/Rotexmedica-depot zijn al deze klachten weg. Ik ben niet de enige. Ik lees vaker dit soort verhalen op Facebook. Deze klachten hoor ik vooral bij gebruik van Takeda 2 keer per week. Meest rond een jaar. En ik lees ook vaker berichten dat mensen beter reageren op Lophakomp/Rotexmedica-depot. Artsen, patiënten, wees hier alert op! 

Krijg je vergelijkbare klachten met Takeda? Wees hier alert op! Je kunt in Duitsland Lophakomp/Rotexmedica-depot bestellen. Probeer die b12 een paar keer.  Kijk of het helpt. Bij de eerste keer, zorg dat er iemand bij je is. Voor de zekerheid.

Het verschil tussen Takeda en Lophakomp/Rotexmedica-depot zijn de ingrediënten. Je maag heeft een zure omgeving nodig, om B12 en ijzer op te nemen. Eén van de verschillen tussen Takeda en Lophakomp is de hulpstof! Azijnzuur ipv zoutzuur. Het is onbekend of het verschil in zuur het verschil maakt in of de B12 wel of niet aanslaat.

Laat mij alsjeblieft weten als je vergelijkbare klachten heb. En laat mij alsjeblieft ook weten of je de Duitse b12 hebt geprobeerd en wat je ervaring is!

Viktig! / Important! / Belangrijk!

Mistenker du B12-mangel? Ta aldri vitamin tabletter før du har testet. Tabletter maskerer blodverdiene dine. Dette gir store problemer med den allerede vanskelige diagnosen. Har du hatt en blodprøve? Spør alltid blodverdiene dine på papir! Se dine verdier selv. Still spørsmål. Les på internett. Legen din vet bare litt om mange sykdommer. Du kan være en spesialist om din egen kropp og sykdommene du har.

Do you suspect B12 deficiency? Never take vitamin tablets, before you have tested. Tablets mask your blood values. This gives big problems with the already difficult diagnosis. Have you had a blood test? Always ask your blood values on paper! View your values yourself. Ask questions. Read on the internet. Your doctor knows a little about a lot of illnesses. You can be a specialist about your own body and the diseases you have.

Vermoed je B12 tekort? Neem nooit vitamine tabletten, voor je getest hebt. Tabletten maskeren je bloedwaarden. Dit geeft grote problemen bij de al lastige diagnose. Heb je bloedtest gehad? Vraag altijd je bloedwaarden op papier! Bekijk zelf ook je waarden. Stel vragen. Lees op internet. Je huisarts weet van veel ziekten maar een beetje. Jij kunt specialist zijn over je eigen lichaam en van de ziektes die jij hebt.